Proefles aanvragen?

Benieuwd geworden naar onze rijlessen? Vul dan snel onderstaand formulier in om een proefles aan te vragen. Rijschool Next Level neemt z.s.m. contact op!
De proefles kost € 45,-, maar als je besluit om verder te gaan met rijlessen bij Next Level, ontvang je deze proefles gratis! 

Edit Template

Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Algemeen
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, diensten, mededelingen, adviezen, aanvaardingen, uitvoeringen en werkzaamheden en verdere overeenkomsten van de rijschool, behoudens indien en voor zover de rijschool schriftelijk anders verklaart.
1.2. In alle gevallen, waarin door de rijschool van een bepaling deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
1.3. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. De rijschool is eerst gebonden nadat door haar gedane toezeggingen schriftelijk zijn bevestigd.
1.4. Elke opdracht dan wel inschrijving die door de rijschool aan de cursist is bevestigd, wordt door haar als bindend beschouwd tenzij de bevestiging binnen 5 dagen na ontvangst schriftelijk wordt weersproken.
1.5. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de cursist wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2: Verplichtingen Rijschool Next Level

2.1. De rijles wordt gegeven door een gekwalificeerde instructeur die voldoet aan de eisen die worden gesteld in de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM).
2.2. De volledige tijdsduur van de rijles wordt benut ten bate van het rijonderricht. Het kan voorkomen dat er tussendoor pauzes worden gehouden. Echter, gaat dit niet ten koste van de lestijd.
2.3. De leerling legt het rijexamen in principe af in de auto waarin les wordt gegeven. In geval van overmacht kan het echter gebeuren dat de leerling het examen aflegt in een vervangende lesauto.
2.4. De aanvraag voor het rijexamen door de rijschool – onder voldoening van de daarvoor geldende bedragen en onder overlegging van de benodigde bescheiden – is daadwerkelijk ingediend bij bevoegde instantie, uiterlijk drie weken na de datum waarop in overleg met de leerling is besloten dat het rijexamen kan worden aangevraagd en waarop de cursist de kosten van het examen aan de verkeersschool heeft voldaan.
2.5. De eigen verklaring van de cursist is getoetst op juiste verstrekte gegevens.
2.6. Er is een goede verzekering afgesloten voor het motorrijtuig, inzittende en bedrijfsaansprakelijkheid.
2.7. De cursist wordt gewezen op het feit dat, zodra er sprake is van een ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen, hij/zij aan de rijschool hiervan melding moet maken.
2.8. Indien de lessen niet door kunnen gaan als gevolg van ziekte van de instructeur of een ongeval, weer en/of verkeersomstandigheden wordt de leerling hiervan tijdig op de hoogte gesteld en wordt er een nieuwe afspraak gemaakt. De leerling kan in zo een geval geen aanspraak maken op restitutie en/of schadevergoeding.
2.9. De rijinstructeur heeft de bevoegdheid om een les geen doorgang plaats te laten vinden indien er op het moment van de rijles sprake is van drank, drugs of andere bedwelmende of geestverruimende middelen.

Artikel 3: Verplichtingen cursist

3.1. Om lessen te volgen dient u 16,5 jaar zijn. Tevens dient de leerling tijdens de lessen altijd een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben.
3.2. De cursist is verplicht om alle aanwijzingen van de instructeur tijdens de rijlessen op te volgen.
3.3. De cursist dient zich te houden aan de afgesproken tijd, datum en plaats voor de rijles en bij niet verschijnen op het afgesproken lesuur zonder tijdige afzegging, de volledige prijs te voldoen.
3.4. Is de leerling iets te laat, dan wacht de instructeur altijd 15 minuten op de afgesproken plaats. Bent u er dan nog niet, dan heeft de Rijschool het recht om de les in rekening te brengen.
3.5. Bij een eventuele verhindering zal de cursist dit tijdig en minimaal 48 uur voor de les, aan de rijschool melden. In dat geval worden geen kosten in rekening gebracht, en wordt een andere afspraak voor de les gemaakt.
3.6. Een rijles die niet binnen 48 uur wordt afgezegd, wordt volledig in rekening gebracht. Een te laat afgezegde les wordt niet in rekening gebracht bij afzegging in verband met een dringende reden waaronder wordt verstaan een ernstig ongeval, ernstige ziekte of overlijden van de leerling, of van een familielid.
3.7. Voor de aanvraag van het praktijkexamen, tussentijdse toets of andere deeltoets dient de cursist de rijschool te machtigen via www.mijn.cbr.nl om de reservering van het examen te bevestigen.
3.8.Voordat met de rijopleiding wordt aangevangen dient de cursist alle relevante informatie te verstrekken over zijn/haar medische en/of psychische situatie en medicijn- alcohol- en/of drugsgebruik, die invloed kunnen hebben op de lessen en de rijvaardigheid of rijbevoegdheid.
3.9. Indien de leerling iets verzwijgt uit hetgeen in 3.8 vermeld staat, dan heeft de Rijschool het recht de overeenkomst per direct te doen beëindigen zonder enige restitutie van lesgelden.
3.10. Bij schade ontstaan als gevolg van de in 3.8 genoemde situaties heeft de Rijschool het recht dit te verhalen op de leerling.
3.11. De cursist dient er zorg voor te dragen dat hij/zij bij de praktijk- en theorie-examens van de bevoegde instantie over de benodigde bescheiden beschikt. De rijschool is niet aansprakelijk voor de gevolgen indien de cursist geen examen kan doen als gevolg van het ontbreken van de benodigde bescheiden.
3.12. Indien er sprake is van ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen, dan is de cursist verplicht hiervan melding te maken aan de rijschool. Indien de cursist nalaat dit te vermelden, dan is de rijschool hiervoor niet aansprakelijk.

Artikel 4: Voorwaarden wijze van betaling

4.1. De cursist is verplicht het overeengekomen bedrag voor de rijopleiding voor de afgesproken datum te voldoen.
4.2. Betaling van het overeengekomen bedrag geschiedt contant of per overmaking op de rekeningnummer van de rijschool.
4.3. Bij afname van een lespakket bestaat de mogelijkheid om het bedrag in twee of meerdere termijnen te voldoen.
4.4. Bij niet-tijdige betaling door de cursist heeft de rijschool de bevoegdheid om de volgende procedure te hanteren:
a. De leerling krijgt een mondelinge waarschuwing dat hij/zij het verschuldigde bedrag moet voldoen.
b. Na verloop van 8 dagen rekenende vanaf de dag van de waarschuwing, ontvangt de cursist een factuur van de achterstand.
c. De rijschool heeft het recht om het bedrag van de achterstand met een bedrag van 25 euro aan administratiekosten te verhogen.
d. Bij het uitblijven van de betaling heeft de rijschool het recht om een incassobureau in te schakelen. De kosten hiervoor komen voor rekening van de cursist.
4.5. Bij niet-tijdige betaling door de cursist heeft de rijschool het recht om de betreffende overeenkomst en alle verdere overeenkomsten tussen partijen gesloten, doch niet of slechts ten dele uitgevoerd, op te schorten of te ontbinden, althans als ontbonden te beschouwen zonder gerechtelijke tussenkomst en onverminderd het recht tot het vorderen van vergoeding van schade, gederfde winst en interest.
4.6. De cursist kan dan aan die overeenkomst geen enkel recht meer ontlenen, terwijl eventuele betalingsregelingen zijn vervallen en betaling van reeds uitgevoerde opdrachten terstond en integraal is verschuldigd. Tevens komen eventuele overeengekomen kortingen te vervallen.

Artikel 5: Praktijkexamen

5.1. Rijschool Next Level zal binnen drie weken nadat de overeenstemming is bereikt en aan alle voorwaarden (ook medisch) is voldaan, het examen aanvragen of medewerking daaraan verlenen.
5.2. Indien de leerling niet of te laat op het examen verschijnt vanwege oorzaken die aan de leerling toegerekend kunnen worden, draagt de leerling zelf alle daaruit voortvloeiende kosten.
5.3. Mocht het rijexamen niet door kunnen gaan wegens slechte weersomstandigheden, dan hoeft de leerling voor het nieuwe examen niet te betalen. De rijschool heeft wel het recht om aan de leerling de kosten van 1 rijles te berekenen.
5.4. Indien de Rijschool van mening is dat de cursist (na afname van het aantal lessen behorende bij het gekozen pakket) nog onvoldoende klaar is voor het praktijkexamen rijbewijs B kan de Rijschool besluiten geen praktijkexamen aan te vragen.
5.5. Voorgaand aan het rijexamen is de leerling verplicht om deel te nemen aan de tussentijdse toets. Hier zijn kosten aan verbonden.
5.6. Voorafgaand aan het rijexamen of een tussentijdse toets is de leerling verplicht om een les te volgen.

Artikel 6: Beëindigen van les- en pakketovereenkomst

6.1. Indien de overeenkomst niet voor een aantal lessen is aangegaan, hebben zowel de rijschool als de cursist het recht om de overeenkomst tussentijds te beëindigen. Indien er sprake is van een reeds vooruitbetaald bedrag heeft de cursist in dit geval recht op restitutie van een eventueel vooruitbetaald bedrag, onder aftrek van reeds genoten rijlessen alsmede administratiekosten.
6.2. Is de overeenkomst aangegaan voor een vast aantal lessen dan wel een vaste periode, dan kan de cursist deze alleen beëindigen om zulke dringende redenen, dat van hem redelijkerwijs niet verwacht kan worden deze voort te zetten, onder gebondenheid de prijs van een lesuur verhoogd met de administratiekosten te vergoeden. Als het bedrag in een keer vooruitbetaald is, dan zal de rijschool het verschuldigde bedrag terug betalen verminderd met het door hem/haar betaalde examengeld plus de al genoten rijlessen en administratiekosten onder aftrek van eventuele kortingen.
6.3. De rijschool kan de overeenkomst slechts beëindigen om dusdanig dringende redenen, dat van de rijschool onmogelijk verwacht kan worden deze te continueren onder de terugbetaling aan de cursist van die (les)gelden waarvoor de rijschool nog niet heeft gepresteerd.
6.4. Rijschool Next Level behoudt zich het recht om de overeenkomst te ontbinden indien:
a. de rijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk geen en/ of onjuiste informatie doorgeeft aan de rijschool.
b. de rijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk niet meewerkt aan de vooruitgang van de lessen.
6.5. De overeenkomst wordt onmiddellijk ontbonden door het eventueel overlijden van de cursist.
6.6. Bij beëindiging van de overeenkomst heeft de cursist in alle gevallen recht op restitutie van aan de rijschool betaalde examengelden ter hoogte van het door de bevoegde instantie vastgestelde tarief, voor zover de rijschool deze gelden nog niet heeft afgedragen aan die bevoegde instantie. Slechts bij de op naam gereserveerde examens vervalt het recht op restitutie.

Artikel 7: Aanvullende afspraken

7.1. Indien de leerling een lespakket heeft gekocht en aan het einde van het pakket nog niet toe is aan een praktijkexamen, kan de leerling nog geen gebruik maken van het examen. De leerling dient extra lessen te volgen tot hij/ zij klaar is voor het examen. De instructeur oordeelt hierover.
7.1. Bij afname van een pakket worden het overgebleven aantal lessen in geld omgerekend terugbetaald, indien men geen gebruik heeft gemaakt van deze lessen.
7.2. Examengarantie houdt in dat het tweede praktijkexamen betaald wordt door Autorijschool Next Level.

Artikel 8: Vrijwaring

8.1. De rijschool vrijwaart de cursist voor aanspraken van derden als gevolg van botsingen, aanrijdingen tijdens de rijles, alsmede tijdens het praktijkexamen tenzij:
– de cursist zich zodanig misdraagt dat ondanks ingrijpen van de instructeur de verkeersovertreding of aanrijding plaatsvindt;
– de cursist tijdens de rijles onder invloed is van verdovende middelen, alcohol, of geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden en dat na een overtreding of aanrijding blijkt;
– de cursist een ontzegging van de rijbevoegdheid is opgelegd en dat heeft verzwegen;
– de cursist onjuiste gegevens heeft verstrekt of verzwegen over zijn of haar medische beperkingen.

Artikel 9: Toepasselijk recht

9.1. Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
9.2. Alle geschillen die ter zake van de onderhavige overeenkomst en de uitvoering daarvan tussen partijen ontstaan, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van de rijschool.
Ondergetekende verklaart hierbij de overeenkomst met de algemene voorwaarden gelezen te hebben en hiermee akkoord te gaan.
Naam: _____________________________________________________
Adres: _____________________________________________________
Woonplaats: _____________________________________________________
Datum: _____________________________________________________
Burgerservicenummer:_____________________________________________________
Handtekening ____________________________________________________
Bent u jonger dan 18 jaar dan moet deze overeenkomst worden ondertekend door een (pleeg) ouder, voogd of tekenbevoegde verzorger. Voorts dient een kopie van het identiteitsbewijs van de (pleeg) ouder, voogd of tekenbevoegde verzorger te worden verstrekt aan de rijschool.
Handtekening (pleeg) ouder, voogd of tekenbevoegde verzorger: __________________________________

Onze cursisten beoordelen ons met een:

Rijschool Next Level - Rijles omgeving Utrecht - Rijschool Wijk bij Duurstede - Rijschool Utrecht

Contact

Rijschool Next Level
Regio Utrecht

Tel: 085 – 06 01 369
E-mail: info@rijschoolnextlevel.nl
WhatsApp: 06 – 16 32 81 52

KVK: 76118665
BTW: NL003046425B74

© 2023 Rijschool Next Level – Alle rechten voorbehouden

Beginnen met je autorijlessen?

Vraag je proefles aan!